026 - 34666611

تحلیل علت رکود بازار آهن در اسفند ماه

تحلیل علت رکود بازار آهن در اسفند ماه

تحلیل علت رکود بازار آهن در اسفند ماه

5 2018/3
تحلیل علت رکود بازار آهن در اسفند ماه


اگر چه به طور کلی بازار آهن در وضعیت رکود به سر میبرد اما نوسانات یک ماهه گذشته
بازار طلا و ارز به تغییر در بازار آهن منجر شده است. اگر چه این تغییرات سرمایه گذاری
اندکی را در این صنعت به همراه داشت اما برای رونق بیشتر نیازمند به سرمایه گذاری های
کلانی خواهد بود.
با نگاهی اجمالی به وضعیت بازار آهن آلات در چند ماهه اخیر میتوان گفت: بازار آهن آلات در
ماه های آذر و دی در رکود بوده است و در بهمن ماه نیز با نرخ رشد مطلوبی همراه نبوده
است. و در حال حاضر نیز هرگونه افزایش قیمت طلا و ارز از رونق و افزایش قیمت آهن در این
بازار جلوگیری میکند.
زلزله کرمانشاه از دیگر موارد تاثیرگذار بر بازار آهن است که میزان صعود و یا سقوط آن
تا کنون به درستی قابل پیش بینی نبوده است. به طور کل می توان گفت وضعیت بازار آهن مدتی
است که در وضعیت ثابت و یکنواختی قرار دارد

اخبار مرتبط