026 - 34666611

چشمانداز کوتاه بُرد آوریل 2018 ظهور مگاترندهای نوین (اَبرروندهای نوین) دکتر نا هی هان، مدیر انجمن جهانی فولاد، آمار و مطالعات اقتصادی 17 آوریل 2018

چشمانداز کوتاه بُرد آوریل 2018 ظهور مگاترندهای نوین (اَبرروندهای نوین) دکتر نا هی هان، مدیر انجمن جهانی فولاد، آمار و مطالعات اقتصادی 17 آوریل 2018

چشمانداز کوتاه بُرد آوریل 2018 ظهور مگاترندهای نوین (اَبرروندهای نوین) دکتر نا هی هان، مدیر انجمن جهانی فولاد، آمار و مطالعات اقتصادی 17 آوریل 2018

21 2019/1
چشمانداز کوتاه بُرد آوریل 2018 ظهور مگاترندهای نوین (اَبرروندهای نوین) دکتر نا هی هان، مدیر انجمن جهانی فولاد، آمار و مطالعات اقتصادی 17 آوریل 2018

چشمانداز کوتاه بُرد آوریل 2018 – ظهور مگاترندهای نوین (اَبرروندهای نوین) دکتر نا هی هان، مدیر انجمن جهانی فولاد، آمار و مطالعات اقتصادی 17 آوریل 2018 چشم انداز کوتاه بُرد آوریل 2018 انجمن جهانی فولاد که در ماه آوریل منتشر شد حاکی از این خبر خوب است که صنعت جهانی فولاد همچنان در حال رشد و توسعه است. این چشمانداز همچنین چندین پیشرفت امیدوارکننده در صنعت جهانی فولاد را خاطرنشان میکند. اولاً، انتظار می رود که بهبود اقتصادهای پیشرفته در سطح متعالی باقیبماند و مهمتر از همه، اکنون سرمایه گذاری بیشتری نسبت به گذشته در این حوزه صورت میگیرد. سرمایه گذاری در این حوزه حدود یک دهه اززمان بحران مالی سال 2008 در سطح ضعیفی بود. ثانیا، به نظر می رسد که بهبود اقتصادهای در حال ظهور در پشت یکاقتصاد جهانی قوی تر، به ویژه برای آن دسته از کشورهای آمریکایلاتین که کمتر از تغییر وضعیت اقتصادی بهره بردهاند، قوی تر شدهاست. علاوه بر این، انتظار می رود اصلاحاتی که در بسیاری ازکشورها درحال اجرا هستند، تواناییهای بالقوه رشد خود را بیشتر تقویتکنند. با این وجود، با مرور چشمانداز کوتاه بُرد آوریل 2018 در برابرقدرت اقتصاد جهانی دو نکته غیرمتعارف و جالب توجه را میتوان در آن مشاهده نمود. 1. صندوق بین المللی پول (IMF) و سایر موسسات پیشبینی میکنندکه رشد قوی اقتصاد جهانی سال 2018 در سال 2019 نیز ادامه یابد،اما انتظار می رود رشد تقاضای جهانی برای فولاد در سال 2019 درمقایسه با سال 2018 کاهش یابد. 2. انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی رشد زیاد نزدیکبه 4 درصد را نشان دهد، اما انتظار می رود تقاضا برای فولاد بسیارکمتر از تولید ناخالص داخلی باشد. در حالی که توضیح برای نکته اول را میتوان عمدتاً با نگاه به وضعیتچین یافت، اما نکته دوم بیشتر غیرمتعارف است. ما می دانیم که فولاد یک کالای ادواری و مبتنی بر سرمایه گذاری است. به همین دلیل، تقاضا برای فولاد در یک چرخهی تجاری به طور گستردهای نسبت به تولید ناخالص داخلی رشد می کند. در طی یک دورهی رشد اقتصادی، تقاضا برای فولاد بسیار سریعتر ازتولید ناخالص داخلی تسریع میشود. در طی یک دورهی رکود اقتصادی،تقاضا برای فولاد بسیار سریعتر از تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد. اما از سال 2016، این نوع رابطه دیگر مشاهده نمی شود: رشد تولید ناخالص داخلی در حال تسریع است، اما رشد تقاضابرای فولاد از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر نمیشود. بنابراین، اجازه دهید بر این مورد تأملی داشته باشیم. واضح ترین دلیل این امر را میتوان در کشور چین یافت که در آن رشدتقاضا برای فولاد از سال 2014 بسیار کمتر از تولید ناخالص داخلیبوده است. اما زمانی که ما کشورهای دیگر را بررسی می کنیم، پدیده یمشابهی هرچند به میزان کمتر، مشاهده می شود. بنابراین به این باورمیرسیم که این یک ظهور اولیه نیروهای مگاترند یا اَبرروند است کهصنعت فولاد با آن مواجه است. باور بر آن است که مهمترین این نیروهای اَبرروند که انتظار می رود تاثیرات گستردهای طی یک دورهی طولانیداشته باشد، روند اقتصاد مدور باشد. اجرای اصول اقتصاد مدور در آمریکا در حال حاضر تنها در مراحلاولیه است و اجرای گستردهتر آن تقاضا برای فولاد را به چندیدن شیوهی اساسی تحت تاثیر قرار می دهد؛ برخی از این شیوهها عبارتند ازبازیافت، به اشتراک گذاری، استفاده مجدد، و روشهای بازتولید. همه اینموارد ارتباط میان تقاضا برای فولاد و فعالیتهای اقتصادی را در آیندهکاهش می دهند. ما در گذشته نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردیم: پساز شوکهای نفتی اواسط دهه 70، افزایش قیمتهای انرژی و در نتیجه، تلاشهای صورت گرفته در راستای صرفهجویی در مصرف انرژی موجبکاهش پایدار مصرف فولاد در تولید ناخالص داخلی شد. با این وجود، صنعت فولاد با یک نوآوری از طریق تولید فولاد سبکتر اما محکمتر، قادر به پاسخ به چنین تغییر ساختاری بود. آیا زمانی برای یک اَبرنوآوری دیگر در صنعت فولاد برای مواجه با چالش جدید فرا رسیده است؟

مقالات مرتبط